QUY CHẾ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười Một 19, 2018 9:42 sáng
PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG TH MINH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /QĐ-THMT

 

Minh Tân, ngày 20 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

Năm học 2018 – 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN

          Căn cứ vào Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sủa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng của Tỉnh Nam Định;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của trường Tiểu học Minh Tân năm học 2018 – 2019.

Điều 2: Quy chế này áp dụng từ năm học 2018 – 2019 và những năm tiếp theo. Quy chế có sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi nhân sự và chức năng nhiệm vụ của nhà trường.

Điều 3: Toàn thể CBGVNV của đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng GD&ĐT (để B/C);

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

   Phạm Minh Tâm

PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG TH MINH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/QC-THMT

 

Minh Tân, ngày 20 tháng 09 năm 2018

QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2018 -2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-MT ngày 20  tháng 09  năm 2018)

CHƯƠNG I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích công tác Thi đua – Khen thưởng

Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học,

Điều 2: Đối tượng khen thưởng

Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CBVC, HS thuộc đơn vị trường có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thi đua phong trào .

Điều 3: Nguyên tắc khen thưởng

Tổ chức  bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng .

Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.

CHƯƠNG II

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

      Điều 4: Đối với cán bộ giáo viên và nhân viên

 1. Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
 2. Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua (có 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp tỉnh và toàn quốc).
 3. Đạt danh hiệu phụ trách giỏi cấp huyện, tỉnh.
 4. Đạt các cuộc thi giáo viên Giỏi, Giaó viên chủ nhiệm giỏi, các cuộc thi khác do nhà trường và cấp trên tổ chức.
 5. Bằng khen, giấy khen các cấp.

Điều 5: Đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh

 1. Lớp chất lượng cao, lớp có nề nếp tốt, tích cực tham gia các hội thi giao lưu các cấp cuối năm học.
 2. Cá nhân học sinh : Học sinh Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện(do tập thể lớp bình chọn) và học sinh có tiến bộ vượt bậc hoặc có thành tích nổi trội một môn học hay một nội dung học tập và rèn luyện cuối năm học. Học sinh đạt giải trong các hội thi, giao lưu do đơn vị và ngành phát động.

CHƯƠNG III

 TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG-THI ĐUA

     Điều 6: Đối với cá nhân

 1. Lao động Tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

– Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.

– Đối với giáo viên phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác được giao với năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với cá nhân làm công tác hành chính phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất và cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao hơn.

– Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; có ý thức bảo vệ của công và gương mẫu đi đầu trong những lúc khó khăn.

– Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

– Tích cực cải tiến trong công tác đem lại hiệu quả cao.

– Kết quả thi đua cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên.

– Đảm bảo  ngày giờ lao động theo quy định của ngành (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động; nếu nghỉ bệnh phải có giấy của bệnh viện)

2.Chiến sỹ Thi đua Cơ sở: ( nội dung như LĐTT) có thêm.

– Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.

– Có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện trở lên.

– Ưu tiên giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện trở lên (lớp mình/ lớp bồi dưỡng; đối với những môn, lớp có tổ chức thi cấp huyện, cấp tỉnh).

– Được tập thể tín nhiệm.

 1. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

Ngoài các tiêu chuẩn đã được nêu ở danh hiệu CSTĐCS ở trên, phải đạt trong các điều kiện sau đây:

– Có thành tích xuất sắc, có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tính đến thời điểm đề nghị xét tặng.

– Có học sinh đạt giải cấp tỉnh (lớp mình phụ trách; đối với giáo viên bộ môn phải có học sinh đạt cấp tỉnh môn của mình giảng dạy ); cá nhân phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp tỉnh ( không tính sáng kiến bảo lưu )

Điều 7: Đối với tập thể

 1. Tập thể lao động Tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao và chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm;

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “ Lao động Tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

 1. Tập thể Lao động Xuất sắc: Phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Là tập thể tiêu biểu nhất trong số các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến;

Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu đăng ký thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước;

Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”

Có cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.

CHƯƠNG IV

 CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG

Điều 8:

– Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua: CSTĐCS – LĐTT cấp trên công nhận và khen thưởng.

– Trường thưởng cho CB-GV-NV-HS đạt thành tích trong năm học thưởng theo Nghị quyết Hội nghị côngchức, viên chức đầu năm.

– Căn cứ vào nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của HCMHS và quỹ khuyến học của nhà trường sẽ khen thưởng cho học sinh, giáo viên.

CHƯƠNG V

 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG

Điều 9: Đối với CBVC: Nhà trường tổ chức tuyên dương vào Hội nghị CBVC đầu năm học và kỷ niệm 20-11, tổng kết năm học;

           Điều 10:  Đối với học sinh: Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp tổng kết năm học.

Lễ  được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức nhưng gọn nhẹ, tiết kiệm; có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.

CHƯƠNG VI

 TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Điều 11: Các thành viên của Hội đồng Thi đua trường, thủ trưởng đơn vị, BCH công đoàn trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.

Điều 12: Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường; tránh chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng.

Điều 13: Các tổ chuyên môn, Tổ công đoàn, tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.

Điều 14: Quy chế này đã được tập thể sư phạm trường Tiểu học Minh Tân thảo luận thống nhất và thông qua trong Hội đồng sư phạm nhà trường đầu năm học, đã biểu quyết nhất trí 100% và áp dụng thực hiện kể từ sau ngày 20/09/2018. Nếu có văn bản thi đua mới của ngành thì ban thi đua sẽ xem xét và thống nhất trong hội đồng sư phạm áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.

 

Nơi nhận:

 – Hội đồng thi đua;

– Bản tin;

– Website trường;

 – Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG THI ĐUA TRƯỜNG                                               TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phạm Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG TH MINH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Minh Tân, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 DỰ THẢO TIÊU CHÍ THI ĐUA

NĂM HỌC 2018-2019

 1. Chấp hành chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước nội quy quy địn của nhà trường, ngành.
 • Thực hiện tốt: 20 điểm
 • Xem xét từng mức độ để cho điểm: ………………………..
 • Không xét thi đua với các trường hợp:

+Vi phạm pháp luật bị thi hành kỉ luật;

+Vi phạm các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước;

+Vi phạm nghiêm trọng các quy định của ngành;

+Vi phạm chính sách pháp lệnh dân số;

 1. Kết quả thực hiện công việc: 130 điểm

1/ Thực hiện ngày giờ công lao động: 5 điểm

2/ Thanh tra kiểm tra các cấp: 5 điểm

3/Giảng dạy đúng chương trình, đúng phương pháp: 5 điểm

4/Hồ sơ: 5 điểm

5/Đánh giá học sinh: 5 điểm

6/Tham gia các hội thi: 20 điểm

+ Giaó viên giỏi cấp trường:

+Giaó viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:

+Giaó viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, tỉnh:

7/ Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu: 20 điểm

+ Giaỉ toán tuổi thơ:

+ Ngày hội STEM:

+Hùng biện Tiếng Anh 3,4,5:

+ Thi chữ viết đúng và đẹp cấp trường, cấp huyện:

+ Thi thể thao các cấp:

8/GV và học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp(văn nghệ, thể thao, trải nghiệm…) 5 điểm

9/Đồ dùng dạy học tự làm: 10 điểm

10/Hoạt động của HĐTQHS: 5 điểm

11/Trang trí không gian lớp học: 5 điểm

12/ Lao động, nề nếp: 5 điểm

13/ Sách vở, đồ dùng học sinh: 5 điểm

14/ Chất lượng khảo sát: 30 điểm

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                             HIỆU TRƯỞNG