Thi đua khen thưởng

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019- 2020

Năm học 2019-2020, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, 12 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 2 cá nhân được Giám…

SƠ KẾT ĐỢT THI ĐUA THỨ NHẤT 5/9-15/10/2019

Trong đợt thi đua thứ nhất, Liên đội trường đã kết hợp cùng với HĐTQ các lớp phát động các phong trào thi đua: thi đua học tập, rèn đạo đức chào mừng các ngày lễ trong tháng 9,10 như ngày…

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢN TRƯỜNG TH MINH TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05 /QĐ-THMT   Minh Tân, ngày 20 tháng 09 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH