Hoạt động chuyên môn

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Nội dung: Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Mục đích: GV có kĩ thuật đánh giá học sinh theo đúng tinh thần của Thông tư hướng dẫn đánh giá học…

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Nội dung: Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN Mục đích: GV biết hướng dẫn học sinh thành lập HĐTQHS và tổ chức hoạt…

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Nội dung: Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ DẠY TIẾNG VIỆT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Mục đích: Giáo viên thực sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy…